Stadtkapelle Enns, Leitung: Bernhard Braunbock
MV Weitersfelden, Leitung: Karin Aglas und Christopher Pfindl
MV Katsdorf; Leitung: Markus Eckert
Brass Band OÖ, Leitung: Ian Porthouse